FANDOM

Halinhxinh

biệt danh Chun

Bảo quản viên
  • Tôi sống tại Ha Noi, Viet Nam
  • Tôi sinh ngày tháng 5 26
  • Tôi là Nu nu