FANDOM


Picking isn't as fun as chopping.

–Woodie

Cành Cây là một trong những Vật Dụng đầu tiên kiếm được lúc bắt đầu một game mặc định mới và rất cần thiết để chế tạo nhiều công cụ và các vật dụng hữu ích khác, khiến chúng là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất trong Don't Starve.

Cành Cây cần phải là một trong các vật dụng người chơi nên kiếm thật nhiều lúc khởi đầu mộy game mới, cùng với Đá Lửa.

Cành Cây có thể thu lượm từ Cành Con, Bụi Gai, Cây Chuối HangCây Gai, mà hầu hết đều dễ dàng tìm thấy xung quanh. Chúng có để thu hoạch và đào lên bằng Xẻng. Cây Gai có thể đốn bằng Rìu (hay Rìu Xa Xỉ). Mỗi Cành Con hay Bụi Gai sẽ cho được 1 Cành Cây, và rồi nó vô dụng cho đến khi mọc ra lại sau 4 ngày. Cây Gai cho được 1 Cành Cây, nhưng không mọc lại. Cành Cây đôi khi có thể tìm thấy ngẫu nhiên ở gần Hài Cốt của các Bộ Vá.

Cành Cây không ăn được, nhưng chúng có thể dùng như là phụ gia trong nhiều công thức Nồi Hầm và là yêu cầu để làm Cá Que, Bánh Bột, và Thịt Xiên.

Reign of Giants icon.png Reign of Giants sửa

Trong bản mở rộng Reign of Giants, Cành Cây giờ cũng có thể kiếm bằng Cây Cỏ Lăn, làm chúng 100% khả năng tái tạo thậm chí nếu tất cả Cành Cây và Bụi Gai bị đốt cháy hết. Nó cũng được dùng trong nhiều công thức mới, như Giáo ChiếnÔ Mắt.

Icon Tools.png Sử dụngsửa

Công Cụ:

Inventory slot background.pngCành CâyInventory slot background.pngFlint.pngInterface arrow right.pngInventory slot background.pngAxe.png
Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngGold Nugget.png

×2 

Alchemy Engine.pngInventory slot background.pngLuxury Axe.png
Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngFlint.png

×2 

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngPickaxe.png
Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngGold Nugget.png

×2 

Alchemy Engine.pngInventory slot background.pngOpulent Pickaxe.png
Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngFlint.png

×2 

Science Machine.pngInventory slot background.pngShovel.png
Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngGold Nugget.png

×2 

Alchemy Engine.pngInventory slot background.pngRegal Shovel.png
Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngRocks.png

×3 

Inventory slot background.pngRope.png

×

Science Machine.pngInventory slot background.pngHammer.png
Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngRocks.png

×3 

Inventory slot background.pngCut Grass.png

×

Science Machine.pngInventory slot background.pngHammer.pngReign of Giants icon.png
Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngFlint.png

×2 

Science Machine.pngInventory slot background.pngPitchfork.png
Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngFlint.png

×2 

Science Machine.pngInventory slot background.pngRazor.png

Nguồn Sáng:

Inventory slot background.pngCut Grass.png

×

Inventory slot background.pngCành Cây

×2 

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngTorch.png
Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngRope.png

×2 

Inventory slot background.pngLight Bulb.png

×

Alchemy Engine.pngInventory slot background.pngLantern.png

Sinh Tồn:

Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngCut Grass.png

×6 

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngTrap.png
Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngSilk.png

×4 

Science Machine.pngInventory slot background.pngBird Trap.png
Inventory slot background.pngCut Grass.png

×

Inventory slot background.pngCành Cây

×4 

Science Machine.pngInventory slot background.pngBackpack.png
Inventory slot background.pngSilk.png

×

Inventory slot background.pngCành Cây

×4 

Inventory slot background.pngRope.png

×

Alchemy Engine.pngInventory slot background.pngTent.png
Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngPig Skin.pngInventory slot background.pngSilk.png

×

Science Machine.pngInventory slot background.pngUmbrella.png
Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngSilk.png

×2 

Inventory slot background.pngRope.pngScience Machine.pngInventory slot background.pngBug Net.png
Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngSilk.png

×2 

Science Machine.pngInventory slot background.pngFishing Rod.png
Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngCut Grass.png

×3 

Inventory slot background.pngPetals.png

×

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngPretty Parasol.pngReign of Giants icon.png
Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngPetals.pngInterface arrow right.pngInventory slot background.pngWhirly Fan.pngDon't Starve Together icon.png

Lương Thực:

Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngCharcoal.png

×2 

Inventory slot background.pngRope.png

×

Science Machine.pngInventory slot background.pngDrying Rack.png
Inventory slot background.pngCut Stone.png

×

Inventory slot background.pngCharcoal.png

×6 

Inventory slot background.pngCành Cây

×

Science Machine.pngInventory slot background.pngCrock Pot.png

Khoa Học:

Inventory slot background.pngCành CâyInventory slot background.pngNightmare Fuel.png

×4 

Inventory slot background.pngGears.pngAlchemy Engine.pngInventory slot background.pngDivining Rod.png

Chiến Đấu:

Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngFlint.png

×2 

Inventory slot background.pngGold Nugget.png

×

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngBattle Spear.pngReign of Giants icon.png Wigfrid portrait.png
Inventory slot background.pngCành Cây

×

Inventory slot background.pngRope.pngInventory slot background.pngFlint.pngScience Machine.pngInventory slot background.pngSpear.png
Inventory slot background.pngPig Skin.pngInventory slot background.pngCành Cây

×2 

Inventory slot background.pngMeat.png

×

Alchemy Engine.pngInventory slot background.pngHam Bat.png
Inventory slot background.pngCut Grass.png

×10 

Inventory slot background.pngCành Cây

×2 

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngGrass Suit.png

Kiến Trúc:

Inventory slot background.pngCut Grass.png

×

Inventory slot background.pngCành Cây

×2 

Science Machine.pngInventory slot background.pngHay Wall.png

×4

Trang Phục:

Inventory slot background.pngRabbit.png

×

Inventory slot background.pngCành CâyScience Machine.pngInventory slot background.pngRabbit Earmuffs.png
Inventory slot background.pngGold Nugget.png

×

Inventory slot background.pngWalrus Tusk.pngInventory slot background.pngCành Cây

×

Alchemy Engine.pngInventory slot background.pngWalking Cane.png
Inventory slot background.pngDeerclops Eyeball.pngInventory slot background.pngCành Cây

×15 

Inventory slot background.pngBone Shards.png

×

Alchemy Engine.pngInventory slot background.pngEyebrella.pngReign of Giants icon.png
Inventory slot background.pngWatermelon.pngInventory slot background.pngCành Cây

×3 

Alchemy Engine.pngInventory slot background.pngFashion Melon.pngReign of Giants icon.png

Công Thức Nấu Chậm

Inventory slot background.pngFishes.pngInventory slot background.pngCành CâyInventory slot background.pngFiller.pngInventory slot background.pngFiller.pngCrock Pot.pngInventory slot background.pngFishsticks.png
Inventory slot background.pngMeats.pngInventory slot background.pngCành CâyInventory slot background.pngFiller.pngInventory slot background.pngFiller.pngCrock Pot.pngInventory slot background.pngKabobs.png
Inventory slot background.pngCorns.pngInventory slot background.pngHoney.pngInventory slot background.pngCành CâyInventory slot background.pngFiller.pngCrock Pot.pngInventory slot background.pngPowdercake.png
Inventory slot background.pngWatermelon.pngInventory slot background.pngIce.pngInventory slot background.pngCành CâyInventory slot background.pngFiller.pngCrock Pot.pngInventory slot background.pngMelonsicle.pngReign of Giants icon.png

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên