FANDOM


Picking isn't as fun as chopping.

–Woodie

Cành Cây là một trong những Vật Dụng đầu tiên kiếm được lúc bắt đầu một game mặc định mới và rất cần thiết để chế tạo nhiều công cụ và các vật dụng hữu ích khác, khiến chúng là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất trong Don't Starve.

Cành Cây cần phải là một trong các vật dụng người chơi nên kiếm thật nhiều lúc khởi đầu mộy game mới, cùng với Đá Lửa.

Cành Cây có thể thu lượm từ Cành Con, Bụi Gai, Cây Chuối HangCây Gai, mà hầu hết đều dễ dàng tìm thấy xung quanh. Chúng có để thu hoạch và đào lên bằng Xẻng. Cây Gai có thể đốn bằng Rìu (hay Rìu Xa Xỉ). Mỗi Cành Con hay Bụi Gai sẽ cho được 1 Cành Cây, và rồi nó vô dụng cho đến khi mọc ra lại sau 4 ngày. Cây Gai cho được 1 Cành Cây, nhưng không mọc lại. Cành Cây đôi khi có thể tìm thấy ngẫu nhiên ở gần Hài Cốt của các Bộ Vá.

Cành Cây không ăn được, nhưng chúng có thể dùng như là phụ gia trong nhiều công thức Nồi Hầm và là yêu cầu để làm Cá Que, Bánh Bột, và Thịt Xiên.

Reign of Giants icon Reign of Giants sửa

Trong bản mở rộng Reign of Giants, Cành Cây giờ cũng có thể kiếm bằng Cây Cỏ Lăn, làm chúng 100% khả năng tái tạo thậm chí nếu tất cả Cành Cây và Bụi Gai bị đốt cháy hết. Nó cũng được dùng trong nhiều công thức mới, như Giáo ChiếnÔ Mắt.

Icon Tools Sử dụngsửa

Công Cụ:

Inventory slot backgroundTwigsInventory slot backgroundFlintInterface arrow rightInventory slot backgroundAxe
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundGold Nugget

×2 

Alchemy EngineInventory slot backgroundLuxury Axe
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundFlint

×2 

Interface arrow rightInventory slot backgroundPickaxe
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundGold Nugget

×2 

Alchemy EngineInventory slot backgroundOpulent Pickaxe
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundFlint

×2 

Science MachineInventory slot backgroundShovel
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundGold Nugget

×2 

Alchemy EngineInventory slot backgroundRegal Shovel
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundRocks

×3 

Inventory slot backgroundRope

×

Science MachineInventory slot backgroundHammer
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundRocks

×3 

Inventory slot backgroundCut Grass

×

Science MachineInventory slot backgroundHammerReign of Giants icon
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundFlint

×2 

Science MachineInventory slot backgroundPitchfork
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundFlint

×2 

Science MachineInventory slot backgroundRazor
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundBone Shards

×1 

Inventory slot backgroundJet Feather

×

Alchemy EngineInventory slot backgroundSaddlehornDon't Starve Together icon
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundCharcoal

×1 

Inventory slot backgroundJet Feather

×

Alchemy EngineInventory slot backgroundFeather PencilDon't Starve Together icon

Nguồn Sáng:

Inventory slot backgroundCut Grass

×

Inventory slot backgroundTwigs

×2 

Interface arrow rightInventory slot backgroundTorch
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundRope

×2 

Inventory slot backgroundLight Bulb

×

Alchemy EngineInventory slot backgroundLantern

Sinh Tồn:

Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundCut Grass

×6 

Interface arrow rightInventory slot backgroundTrap
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundSilk

×4 

Science MachineInventory slot backgroundBird Trap
Inventory slot backgroundCut Grass

×

Inventory slot backgroundTwigs

×4 

Science MachineInventory slot backgroundBackpack
Inventory slot backgroundSilk

×

Inventory slot backgroundTwigs

×4 

Inventory slot backgroundRope

×

Alchemy EngineInventory slot backgroundTent
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundPig SkinInventory slot backgroundSilk

×

Science MachineInventory slot backgroundUmbrella
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundSilk

×2 

Inventory slot backgroundRopeScience MachineInventory slot backgroundBug Net
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundSilk

×2 

Science MachineInventory slot backgroundFishing Rod
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundCut Grass

×3 

Inventory slot backgroundPetals

×

Interface arrow rightInventory slot backgroundPretty ParasolReign of Giants icon
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundPetalsInterface arrow rightInventory slot backgroundWhirly FanDon't Starve Together icon

Lương Thực:

Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundCharcoal

×2 

Inventory slot backgroundRope

×

Science MachineInventory slot backgroundDrying Rack
Inventory slot backgroundCut Stone

×

Inventory slot backgroundCharcoal

×6 

Inventory slot backgroundTwigs

×

Science MachineInventory slot backgroundCrock Pot

Khoa Học:

Inventory slot backgroundTwigsInventory slot backgroundNightmare Fuel

×4 

Inventory slot backgroundGearsAlchemy EngineInventory slot backgroundDivining Rod

Chiến Đấu:

Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundFlint

×2 

Inventory slot backgroundGold Nugget

×

Interface arrow rightInventory slot backgroundBattle SpearReign of Giants icon Wigfrid portrait
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundRopeInventory slot backgroundFlintScience MachineInventory slot backgroundSpear
Inventory slot backgroundPig SkinInventory slot backgroundTwigs

×2 

Inventory slot backgroundMeat

×

Alchemy EngineInventory slot backgroundHam Bat
Inventory slot backgroundCut Grass

×10 

Inventory slot backgroundTwigs

×2 

Interface arrow rightInventory slot backgroundGrass Suit

Kiến Trúc:

Inventory slot backgroundCut Grass

×

Inventory slot backgroundTwigs

×2 

Science MachineInventory slot backgroundHay Wall

×4

Trang Phục:

Inventory slot backgroundRabbit

×

Inventory slot backgroundTwigsScience MachineInventory slot backgroundRabbit Earmuffs
Inventory slot backgroundGold Nugget

×

Inventory slot backgroundWalrus TuskInventory slot backgroundTwigs

×

Alchemy EngineInventory slot backgroundWalking Cane
Inventory slot backgroundDeerclops EyeballInventory slot backgroundTwigs

×15 

Inventory slot backgroundBone Shards

×

Alchemy EngineInventory slot backgroundEyebrellaReign of Giants icon
Inventory slot backgroundWatermelonInventory slot backgroundTwigs

×3 

Alchemy EngineInventory slot backgroundFashion MelonReign of Giants icon

Công Thức Nấu Chậm

Inventory slot backgroundFishesInventory slot backgroundTwigsInventory slot backgroundFillerInventory slot backgroundFillerCrock PotInventory slot backgroundFishsticks
Inventory slot backgroundMeatsInventory slot backgroundTwigsInventory slot backgroundFillerInventory slot backgroundFillerCrock PotInventory slot backgroundKabobs
Inventory slot backgroundCornsInventory slot backgroundHoneyInventory slot backgroundTwigsInventory slot backgroundFillerCrock PotInventory slot backgroundPowdercake
Inventory slot backgroundWatermelonInventory slot backgroundIceInventory slot backgroundTwigsInventory slot backgroundFillerCrock PotInventory slot backgroundMelonsicleReign of Giants icon

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.