FANDOM


Blueprint Trang này mô tả một tính năng săp tới hoặc đã dự kiến và có thể nhiều spoiler chung.
Tên và nội dung có thể không chính xác và gồm cả suy đoán.


A handy pile of pocket sand.

–Wilson

Sand là nguyên liệu có thể tìm thấy trong Shipwrecked DLC. Người chơi có thể kiếm Cát khi đào Đống Cát bằng Xẻng. Nó cũng sẽ biến mất sau những cơn gió gió lớn trong Mùa Bão hay sau khi thuyền chìm.


Varg Shrine
Icon Tools Usage
Sửa đổi

Inventory slot backgroundSand

×

Alchemy EngineInventory slot backgroundEmpty Bottle
Inventory slot backgroundSand

×

Inventory slot backgroundPalm Leaf

×2 

Inventory slot backgroundSeashell

×

Interface arrow rightInventory slot backgroundSand Castle
Inventory slot backgroundSand

×

Inventory slot backgroundLimestone

×2 

Inventory slot backgroundLog

×

Interface arrow rightInventory slot backgroundChiminea
Inventory slot backgroundSand

×

Inventory slot backgroundCloth

×2 

Science MachineInventory slot backgroundSand Bag

Bên LềSửa đổi

  • Câu nói "Pocket sand" của Wilson rất có thể là tham khảo từ King of the Hill, có nhân vật Dale để cát trong túi như một thứ để chạy thoát thất, ông gọi nó là "Pocket Sand".