FANDOM


Cut grass, ready for arts and crafts.

–Wilson

Cỏ Cắt là vật thu hoạch từ Cỏ có thể tìm thấy dễ dàng. Nó có thể được sử dụng trên rất nhiều công thức ban đầu và trong các hạng mục nâng cao hơn khi tinh chế thành Dây Thừng.

Bởi vì Cỏ Cắt là cần thiết để xây Lửa TrạiĐuốc, nó là một nguồn lực đầu game có giá trị để thu thập. Một người chơi không thu thập cắt cỏ vào ngày đầu tiên của họ sẽ không có phương tiện để tạo ánh sáng vào ban đêm.

Trong mùa đông, Cỏ Cắt sẽ trở thành một nguồn tài nguyên không tái tạo, như thu hoạch cỏ sẽ không mọc trở lại cho đến khi mùa đông kết thúc.

Reign of Giants iconReign of GiantsSửa đổi

Trong Reign of Giants, Cỏ Cắt được sử dụng công thức chế mớ.Giờ nó còn rớt từ Cây Cỏ Lăn. khiến cho nó có kiếm ngay cả khi người chơi đã đốt hết Cỏ Cũng có thể thu được từ các cây trồng trên Ruộng khi bị phá hủy bới cái nóng của Mùa Hè

Don't Starve Together iconDon't Starve TogetherSửa đổi

Trong Don't Starve Together, Cỏ Cắt dùng để chế Tim Mách Lẻo.

Icon Tools Sủ dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundCut Grass

×12 

Science MachineInventory slot backgroundStraw Hat
Inventory slot backgroundCut Grass

×12 

Interface arrow rightInventory slot backgroundStraw HatReign of Giants icon
Inventory slot backgroundCut Grass

×

Inventory slot backgroundTwigs

×2 

Interface arrow rightInventory slot backgroundTorch
Inventory slot backgroundCut Grass

×

Inventory slot backgroundLog

×2 

Interface arrow rightInventory slot backgroundCampfire
Inventory slot backgroundCut Grass

×

Inventory slot backgroundTwigs

×4 

Science MachineInventory slot backgroundBackpack
Inventory slot backgroundCut Grass

×10 

Inventory slot backgroundTwigs

×2 

Interface arrow rightInventory slot backgroundGrass Suit
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundCut Grass

×6 

Interface arrow rightInventory slot backgroundTrap
Inventory slot backgroundCut Grass

×

Inventory slot backgroundRopeScience MachineInventory slot backgroundStraw Roll
Inventory slot backgroundCut Grass

×

Science MachineInventory slot backgroundRope
Inventory slot backgroundCut Grass

×

Inventory slot backgroundTwigs

×2 

Science MachineInventory slot backgroundHay Wall

×4

Inventory slot backgroundCut Grass

×

Inventory slot backgroundManure

×4 

Inventory slot backgroundLog

×

Science MachineInventory slot backgroundBasic Farm
Inventory slot backgroundCut Grass

×10 

Inventory slot backgroundManure

×6 

Inventory slot backgroundRocks

×

Alchemy EngineInventory slot backgroundImproved Farm
Inventory slot backgroundCut Grass

×

Inventory slot backgroundNitre

×2 

Science MachineInventory slot backgroundEndothermic FireReign of Giants icon
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundCut Grass

×3 

Inventory slot backgroundPetals

×

Interface arrow rightInventory slot backgroundPretty ParasolReign of Giants icon
Inventory slot backgroundTwigs

×

Inventory slot backgroundRocks

×3 

Inventory slot backgroundCut Grass

×

Science MachineInventory slot backgroundHammerReign of Giants icon
Inventory slot backgroundCut Grass

×

Inventory slot backgroundSpider GlandInventory slot backgroundHealth

×40 

Interface arrow rightInventory slot backgroundTelltale HeartDon't Starve Together icon