FANDOM


Cut grass, ready for arts and crafts.

–Wilson

Cỏ Cắt là vật thu hoạch từ Cỏs có thể tìm thấy dễ dàng. Nó có thể được sử dụng trên rất nhiều công thức ban đầu và trong các hạng mục nâng cao hơn khi tinh chế thành Dây Thừng.

Bởi vì Cỏ Cắt là cần thiết để xây Lửa TrạiĐuốc, nó là một nguồn lực đầu game có giá trị để thu thập. Một người chơi không thu thập cắt cỏ vào ngày đầu tiên của họ sẽ không có phương tiện để tạo ánh sáng vào ban đêm.

Trong mùa đông, Cỏ Cắt sẽ trở thành một nguồn tài nguyên không tái tạo, như thu hoạch cỏ sẽ không mọc trở lại cho đến khi mùa đông kết thúc.

Reign of Giants icon.pngReign of Giantssửa

Trong Reign of Giants, Cỏ Cắt được sử dụng công thức chế mớ.Giờ nó còn rớt từ Cây Cỏ Lăn. khiến cho nó có kiếm ngay cả khi người chơi đã đốt hết Cỏ Cũng có thể thu được từ các cây trồng trên Ruộng khi bị phá hủy bới cái nóng của Mùa Hè

Don't Starve Together icon.pngDon't Starve Togethersửa

Trong Don't Starve Together, Cỏ Cắt dùng để chế Tim Mách Lẻo.

Icon Tools.png Sủ dụngsửa

Inventory slot background.pngCỏ Cắt

×12 

Science Machine.pngInventory slot background.pngStraw Hat.png
Inventory slot background.pngCỏ Cắt

×12 

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngStraw Hat.pngReign of Giants icon.png
Inventory slot background.pngCỏ Cắt

×

Inventory slot background.pngTwigs.png

×2 

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngTorch.png
Inventory slot background.pngCỏ Cắt

×

Inventory slot background.pngLog.png

×2 

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngCampfire.png
Inventory slot background.pngCỏ Cắt

×

Inventory slot background.pngTwigs.png

×4 

Science Machine.pngInventory slot background.pngBackpack.png
Inventory slot background.pngCỏ Cắt

×10 

Inventory slot background.pngTwigs.png

×2 

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngGrass Suit.png
Inventory slot background.pngTwigs.png

×

Inventory slot background.pngCỏ Cắt

×6 

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngTrap.png
Inventory slot background.pngCỏ Cắt

×

Inventory slot background.pngRope.pngScience Machine.pngInventory slot background.pngStraw Roll.png
Inventory slot background.pngCỏ Cắt

×

Science Machine.pngInventory slot background.pngRope.png
Inventory slot background.pngCỏ Cắt

×

Inventory slot background.pngTwigs.png

×2 

Science Machine.pngInventory slot background.pngHay Wall.png

×4

Inventory slot background.pngCỏ Cắt

×

Inventory slot background.pngManure.png

×4 

Inventory slot background.pngLog.png

×

Science Machine.pngInventory slot background.pngBasic Farm.png
Inventory slot background.pngCỏ Cắt

×10 

Inventory slot background.pngManure.png

×6 

Inventory slot background.pngRocks.png

×

Alchemy Engine.pngInventory slot background.pngImproved Farm.png
Inventory slot background.pngCỏ Cắt

×

Inventory slot background.pngNitre.png

×2 

Science Machine.pngInventory slot background.pngEndothermic Fire.pngReign of Giants icon.png
Inventory slot background.pngTwigs.png

×

Inventory slot background.pngCỏ Cắt

×3 

Inventory slot background.pngPetals.png

×

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngPretty Parasol.pngReign of Giants icon.png
Inventory slot background.pngTwigs.png

×

Inventory slot background.pngRocks.png

×3 

Inventory slot background.pngCỏ Cắt

×

Science Machine.pngInventory slot background.pngHammer.pngReign of Giants icon.png
Inventory slot background.pngCỏ Cắt

×

Inventory slot background.pngSpider Gland.pngInventory slot background.pngHealth.png

×40 

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngTelltale Heart.pngDon't Starve Together icon.png

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên