FANDOM


Blueprint.png Trang này mô tả một tính năng săp tới hoặc đã dự kiến và có thể nhiều spoiler chung.
Tên và nội dung có thể không chính xác và gồm cả suy đoán.
I'm fond of these fronds.

–Wilson

Palm Leaves là nguyên liệu trong Shipwrecked DLC.Chúng có thể kiếm được sau khi chặt Cây Dừa.Usagesửa

Inventory slot background.pngLá Dừa

×

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngThatch Pack.png
Inventory slot background.pngLá Dừa

×

Inventory slot background.pngSeashell.png

×3 

Inventory slot background.pngSand.png

×

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngSand Castle.png
Inventory slot background.pngLá Dừa

×

Inventory slot background.pngBlubber.png

×4 

Inventory slot background.pngCloth.png

×

Alchemy Engine.pngInventory slot background.pngBlubber Suit.png
Inventory slot background.pngLá Dừa

×

Inventory slot background.pngBamboo.png

×8 

Inventory slot background.pngPig Skin.png

×

Alchemy Engine.pngInventory slot background.pngWildbore House.png
Inventory slot background.pngLá Dừa

×

Inventory slot background.pngPetals.png

×

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngTropical Parasol.png
Inventory slot background.pngLá Dừa

×

Inventory slot background.pngEmpty Bottle.png

×2 

Inventory slot background.pngJellyfish.png

×

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngSea Trap.png
Inventory slot background.pngLá Dừa

×

Inventory slot background.pngVine.png

×2 

Inventory slot background.pngBamboo.png

×

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngThatch Sail.png
Inventory slot background.pngLá Dừa

×

Inventory slot background.pngBamboo.png

×4 

Inventory slot background.pngRope.png

×

Alchemy Engine.pngInventory slot background.pngPalm Leaf Hut.png

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên