FANDOM


Blueprint Trang này mô tả một tính năng săp tới hoặc đã dự kiến và có thể nhiều spoiler chung.
Tên và nội dung có thể không chính xác và gồm cả suy đoán.
I'm fond of these fronds.

–Wilson

Palm Leaves là nguyên liệu trong Shipwrecked DLC.Chúng có thể kiếm được sau khi chặt Cây Dừa.Usagesửa

Inventory slot backgroundPalm Leaf

×

Interface arrow rightInventory slot backgroundThatch Pack
Inventory slot backgroundPalm Leaf

×

Inventory slot backgroundSeashell

×3 

Inventory slot backgroundSand

×

Interface arrow rightInventory slot backgroundSand Castle
Inventory slot backgroundPalm Leaf

×

Inventory slot backgroundBlubber

×4 

Inventory slot backgroundCloth

×

Alchemy EngineInventory slot backgroundBlubber Suit
Inventory slot backgroundPalm Leaf

×

Inventory slot backgroundBamboo

×8 

Inventory slot backgroundPig Skin

×

Alchemy EngineInventory slot backgroundWildbore House
Inventory slot backgroundPalm Leaf

×

Inventory slot backgroundPetals

×

Interface arrow rightInventory slot backgroundTropical Parasol
Inventory slot backgroundPalm Leaf

×

Inventory slot backgroundEmpty Bottle

×2 

Inventory slot backgroundJellyfish

×

Interface arrow rightInventory slot backgroundSea Trap
Inventory slot backgroundPalm Leaf

×

Inventory slot backgroundVine

×2 

Inventory slot backgroundBamboo

×

Interface arrow rightInventory slot backgroundThatch Sail
Inventory slot backgroundPalm Leaf

×

Inventory slot backgroundBamboo

×4 

Inventory slot backgroundRope

×

Alchemy EngineInventory slot backgroundPalm Leaf Hut

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên