FANDOM


I can take the saddle off now.

–Wilson

Tra Yên Cưỡi là vật dụng trong Don't Starve Together cho phép người chơi lấy Yên Cưỡi xuống một cách an toàn từ Bò Lai mà không cần đợi đến khi Bò lại hất yên xuống. Lấy yên cưỡi bằng thứ này sẽ không làm giảm đồ bền của yên.

Varg Shrine
Blueprint Gallery
Sửa đổi